مرکز طب کار سلامت سام پارس
شنبه تا چهارشنبه: ۱۶-۸ و پنج شنبه: ۱۲-۸ جمعه ها: تعطیل
تلفکس: ۸۸۹۱۴۸۸۷-۰۲۱

آخرین مطالب آموزشی

خوش آمد

به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
روزها و ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ۱۶-۸ و پنجشنبه ۱۲-۸
Title Image

نیدل استیک و پیشگیری از صدمات آن

نیدل استیک و پیشگیری از صدمات آن برای کادر درمان

نیدل استیک و پیشگیری از صدمات آن

نیدل استیک شدن یکی از اتفاقات اجتناب ناپذیر در محیط های درمانی است که کادر درمان می توانند با رعایت برخی نکات احتمال آن را به حداقل برسانند. آسیب های ناشی از سوزن و سایر وسایل تیز و برنده که سبب مواجهه با پاتوژن های منتقله از راه خون می شوند یک خطر عمده برای کادر درمان هنگام بروز نیدل استیک محسوب می شوند.

پاتوژنهای منتقله از راه خون 

پاتوژنهای منتقله از راه خون میکرو ارگانیسم هایی هستند که با انتقال از راه خون  سبب بروز بیماری می شوند. این  پاتوژنها شامل: HIV, HBV, HCV است.

کادر درمان زمانی در معرض خطر خطر نیدل استیک هستند که با ابزارهای تیز و برنده مانند سوچور، اسکالپل، سوزن هیپودرمیک، وسایل جمع کننده خون و فلبوتومی مواجهه دارند.

راه حل های احتمالی کاهش وقوع

پس از رعایت استانداردهای لازم، کنترل مهندسی و اجرایی، اولین اقدام جهت حذف یا کاهش خطر به این پاتوژنها می باشد. زمانیکه با استفاده از کنترلهای مهندسی امکان کاهش مواجهه کادر درمان از طریق دور ریختن، حذف یا ایزوله کردن عامل خطر وجود دارد باید از این کنترلها استفاده کرد و در برنامه کنترل مواجهه ثبت شوند.

برخی از این کنترل ها عبارتند از:

 • کنترل مهندسی (محفظه مخصوص جهت دور ریختن وسایل نوک تیز و برنده ، وسایل ایمن مانند: self-resheathing  و…) امکان حذف یا ایزوله کردن پاتوژنهای منتقله از راه خون را فراهم می کنند و این باعث کاهش احتمال وقوع نیدل استیک می شود.
 • کنترل اجرایی شامل اقداماتی است که با تغییر روش سبب کاهش مواجهه و وقوع نیدل استیک می شوند. مثلا اجتناب از recapping  با هر دو دست.

نیدل استیک کادر درمان
باید از recapping با هردو دست اجتناب شود
 • کارفرما باید اطلاعات کافی به صورت مستند در مورد کنترل مهندسی و اجرایی که توسط کادر درمان به کار گرفته می شوند را داشته باشند.
 • کارفرما باید گزارش حوادث ناشی از  نیدل استیک و سایر وسایل را داشته باشد.
 • زمانی که با وجود به کارگیری کنترل مهندسی و اجرایی خطر نیدل استیک وجود دارد، باید از وسایل حفاظت فردی استفاده کرد.
 • آموزش کارکنان جهت کنترل مهندسی و اجرایی برای کاهش یا حذف مواجهه باید صورت گیرد.
 •  جهت پیشگیری ار وقوع نیدل استیک محفظه مناسب وسایل تیز و برنده باید وجود داشته باشد.
 • واکسیناسیون HBV برای تمامی کارکنان در معرض مواجهه باید انجام شود.
 • اقدامات پس از نیدل استیک (PEP) باید جهت کارکنان فراهم باشد.

عوامل خطر

 • سوزنهایی که ایمن نیستند.
 • نقل و انتقال و دور ریختن نامناسب سوزن و سایر وسایل نوک تیز
 • تیغ های یکبار مصرف که احتمال آلوده شدن با خون دارند.
 • سیستم I.V  که از سوزن جهت اتصال سیستم I.V استفاده می کنند.

راه حل چیست؟

 • استفاده از وسایل ایمن یا فاقد سوزن
 • نقل و انتقال و دور ریختن مناسب سوزن و سایر وسایل نوک تیز
 • برای کاهش احتماع نیدل استیک کادر درمان و نیز افرادی که زباله ها را جمع آوری می کنند تیغ یکبار مصرف باید تحت عنوان زباله عفونی در نظر گرفته شده و در محفظه مناسب دور ریخته شود.
 • I.V connector system: استفاده از سیستمهای فاقد سوزن جهت کاهش مواجهه، عدم استفاده از سوزن زمانی که راه حل موثر و جایگزین وجود دارد.

الف- به کارگیری سوزن / وسایل نوک تیز

 • از خم کردن ،re-capping و دور ریختن سوزن و سایر وسایل اجتناب شود مگر اینکه توسط روشی برنامه ریزی شده و خاص صورت گیرد یا اقدام جایگزین وجود ندشته باشد.
 • از شکستن وسایل آلوده نوک تیز اجتناب شود چراکه احتمال وقوع نیدل استیک را افزایش می دهد.

ب- محفظه های مخصوص وسایل نوک تیز

 • وجود محفظه های مخصوص سوزن
 • دور ریختن وسایل نوک تیز آلوده هر چه سریعتر در محفظه های مناسب

ویژگی های محفظه مناسب

 • برای پیشگیری از وقوع نیدل استیک باید محفظه در دسترس، مقاوم به سوراخ شدگی، مقاوم به نشت از اطراف و کف باشد.
 • به صورت upright بوده و وسایل از آن لبریز نشوند.
 • برچسب یا کدرنگی مناسب داشته باشد.
 • رنگ قرمز یا برچسب biohazard symbol داشته باشد.
 • برچسب به رنگ نارنجی فلورسانت یا قرمز – نارنجی و حروف و علامتهاکنتراست داشته باشند.

وسایل ایمن

اکثر موارد نیدل استیک  ناشی از وسایل غیر ایمن است تا بی دقتی کارکنان. سوزنهای ایمن به روشی ساخته می شوند که سبب پیشگیری از آسیب قبل، حین و بعد از استفاده می شوند، مانند:  self- sheathing needle

چه وسایلی ایمن هستند؟

 • وسایل فاقد سوزن
 • وسایل غیرفعال: قسمت ایمن که جزء خود وسیله است و قابل جدا شدن نیست. این نوع طراحی معمولا ارجح است و احتمال وقوع نیدل استیک را کاهش می دهد.
 • وسایل فعال: باید فرد قسمت ایمن را فعال کند. قسمت فعال خارج از وسیله است و باید به صورت موقتی یا دائمی به محل استفاده متصل شود. این روش مقبولیت کمتری دارد.
 • قسمت ایمنی جزء لاینفک وسیله باشد.
 • علاوه بر کاهش احتمال نیدل استیک وسیله کارایی قابل اعتماد داشته باشد.
 • قسمت ایمنی غیر فعال نشود و در طی دور ریختن هم ایمن باشد.
 • با وجودیکه وسیله کارا، قابل اعتماد و قابل قبول برای کارکنان است، اثرسوئی بر مراقبت از بیمار نداشته باشد.

توصیه های FDA

توصیه های سازمان غذا و داروی امریکا در این خصوص:

 • فراهم کردن مانع بین دست و سوزن برای پیشگیری از نیدل استیک. قسمت ایمن باید به نحوی باشد که دست کادر درمان در تمام طول کار در بخش انتهایی سوزن قرار بگیرد.
 • جزء اصلی وسیله باشد نه فرعی.
 • بعد از استفاده و در حین دور ریختن هم جهت حفاظت محیط زیست کارایی لازم را داشته باشد.
 • کاربرد ساده و آسان باشد.

مراحل انتخاب و ارزیابی وسایل نوک تیز ایمن

طبق توصیه NIOSH مراحل انتخاب و ارزیابی وسایل نوک تیز ایمن شامل:

 •  مشخص کردن اولویتها بر اساس ارزیابی که نیدل استیک چگونه رخ می دهد.
 • نوع وسایل مورد استفاده
 • اطلاعات محلی و بومی در مورد الگوی انتقال بیماریها
 • اولویت دادن به وسایلی که بیشترین تاثیر را روی عفونتهای شغلی دارند.(hollow-bore needle  که در ورید یا شریان استفاده می شوند)
 • آموزش کارکنان جهت استفاده درست از وسایل جدید و پیشگیری از نیدل استیک
 • کرایتریاهای مشخص جهت ارزیابی وسیله با در نظر گرفتن ایمنی پرسنل و بیماران وجود داشته باشد. پیگیری برای گرفتن فیدبک،مشخص کردن مشکلات وایجاد راه حلهای جدید جهت پیشگیری از نیدل استیک

پرسنل کادر درمان نباید فراموش کنند که در صورت بروز نیدل استیک باید سریعا به مسئول مربوطه که در بیمارستان ها معمولا سوپروایزر کنترل عفونت است اطلاع رسانی نموده و فرم های مربوطه را تکمیل و در صورت نیاز به اقداماتی از جمله انجام آزمایشات و واکسیناسیون آن را به صورت جدی پیگیری نمایند.

در بیمارستان ها پس از انجام معاینات بدو استخدام در مراکز طب کار و هنگام تشکیل پرونده بهداشتی در مورد نیدل استیک شدن کادر درمان از آنان سوالاتی پرسیده می شود که باید به دقت به آن ها پاسخ دهند.

مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس آماده ارائه خدمات طب کار به سازمان ها، ارگان ها و مراکز درمانی می باشد.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید post
تماس بگیرید
instagram
sms
whatsapp
telegram
map
phone
waze